تحقیق درباره اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

ترمزهای اتومبیل

این فصل كاربرد و عملكرد انواع ترمزهای مورد استفاده در اتومبیل را تشریح می كند . از آنجائی كه اكثریت ترمزهای امروزی بوسیلة هیدرولیك بكار می افتد ، در این فصل كاربرد ترمزهای هیدرولیكی و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هیدرولیكی وجود دارد : دیسكی و كاسه ای . در نوع كاسه ای ، كفشكهای ترمز به سطح داخلی كاسه ترمز می چسبند و در ترمز نوع دیسكی ، لقمه های مسطح ترمز یا كفشكها به دیسك مسطح می چسبند .

1ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها:

ترمزها حركت اتومبیل را كند و یا متوقف می سازند . ترمزها ممكن است توسط سیستمهای مكانیكی ، هیدرولیكی ، فشار هوا و یا وسائل الكتریكی بكار انداخته شوند. وقتی كه راننده پدال ترمز را فشار می دهد ، كفشكهای ترمز یا لقمه ها بطرف كاسه ترمز یا دیسك ترمز حركت می كنند .

کلمات کلیدی : تحقیق درباره اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی;تحقیق اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی;اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی;تحقیق درباره سیستم ترمزهای هیدرولیكی;مقاله درباره اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی;تحقیق در مورد اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی;تحقیق درباره ترمزهای هیدرولیكی;تحقیق درباره اصول سیستم ترمزهای ;ترمزهای هیدرولیكی; هیدرولیكی