تحقیق درباره تراشكاری

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

5- به روش فرزكاری و براده برداری

فرزكاری به روش هاب

یكی از این گونه ها ابزارهای تراش هاب است، ابزاری با پیكربندی شبیه رزوة پیچ با شیارهای فرزكاری شدة عمود بر رزوه یا روزه ها برای ایجاد لبه های برنده بر روی آن. عملكرد برش آن همچون فرزكاری پیوسته است: قطعة خام دوران می كند و هاب، كه آن هم دوران می كند، پهنای چرخدنده را در می نوردد، یا در تراشكاری چرخ حلزون در جهت شعاعی یا مماسی نسبت به آن حركت می كند. از این رو هاب تك رزوه برای تراشكاری چرخدندة دندانه ای باید پنجاه بار سریعتر از چرخدنده دوران كند.

نمونه ای از هاب برای تراشكاری چرخدنده های ساده یا مارپیچ و نیز نمونة دیگری برای تراشكاری چرخ حلزون در شكلهای 4-1 و 4-2 نشان داده شده است.
فرزكاری به روش ابزار شكلتراشی فلّوز

ابزار شكلتراشی فلّوز نوع دیگری از ابزارهای تراش چرنده هاست. پیكربندی آن همانند چرخدنده است، معمولاً با قطر 100 تا 150 میلیمتر و قطر بیرونی و دندانه های شیبدار تا برای لبه های برندة آن مجال فراهم آید (شكل 4-3). شكل دندانه های آن منحنی اینولوت متناظر با تعداد دندانه و زاویة فشار ابزار است. عملكرد برش آن همانند ابزار صفحه تراش است زیرابر روی پهنای چرخدنده رفت و برگشت می كند و همزمان، هم چرخدنده ای كه در حال تراشیده شدن است و هم خود ابزار با نسبت سرعت برابر با تعداد دندانةچرخدنده تقسیم بر تعداد دندانة ابزار دوران می كنند.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تراشكاری;تحقیق تراشكاری;مقاله درباره تراشكاری;تحقیق و بررسی تراشكاری;تحقیق در مورد تراشكاری;تراشكاری

تحقیق درباره تراشكاری