بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات :

مقدمه........................................................................................................................... 1

بیان مسئله..................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................... 4

اهداف تحقیق............................................................................................................... 4

فرضیه های تحقیق......................................................................................................... 5

تعریف اصطلاحات....................................................................................................... 6

فصل دوم : پیشینه تحقیق

بخش اول : هوش هیجانی.............................................................................................. 7

مقدمه........................................................................................................................... 7

تعریف هوش هیجانی.................................................................................................... 8

مغز هیجانی................................................................................................................... 9

مؤلفه های هوش هیجانی............................................................................................. 11

مبانی زیستی هوش هیجانی.......................................................................................... 14

چگونگی افزایش هوش هیجانی................................................................................... 18

چند توصیه برای افزایش هوش هیجانی کودکان............................................................ 18

مقایسه ویژگی های افراد باهوش هیجانی بالا و پائین...................................................... 19

چرا به پرورش هوش هیجانی بپردازیم.......................................................................... 19

چرا به پرورش هوش هیجانی بپردازیم.......................................................................... 20

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی............................................................................ 20

چگونگی آموزش در کودکی..................................................................................... 21

عوامل مؤثر در هوش هیجانی....................................................................................... 21

شناخت عواطف شخصی............................................................................................. 21

به کار بردن درست هیجان ها....................................................................................... 21

برانگیختن خود........................................................................................................... 22

شناخت عواطف دیگران............................................................................................. 22

هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق.................................................................... 23

هوش منطقی –هوش هیجانی بین زنان ومردان............................................................... 24

نقش هوش هیجانی در زندگی..................................................................................... 25

رهبری عاطفی............................................................................................................ 26

ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا........................................................................ 27

هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می كند.............................................................. 30

هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش................................................................................. 31

نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری........................................................................ 32

آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان................................................................ 35

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار.................................................................. 39

تحقیقات انجام شده در زمینه ی هوش هیجانی.............................................................. 41

بخش دوم سبک دلبستگی........................................................................................... 44

مقدمه........................................................................................................................ 44

تعریف دلبستگی......................................................................................................... 45

نظریه دلبستگی........................................................................................................... 47

اهمیت نظریه دلبستگی............................................................................................... 49

مفروضه‌های اساسی نظریه دلبستگی............................................................................ 50

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی................................................................................ 52

مفاهیم عمده نظریه.................................................................................................... 54

پیوستگی به عنوان نقش‌پذیری (در كودكان)............................................................... 55

زندگی‌نامه و تاثیرپذیری‌های جان بالبی....................................................................... 57

دلبستگی و كاوش در سراسر چرخه زندگی................................................................. 61

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر......................................................................... 64

دلبستگی در بزرگسالی................................................................................................ 71

مراحل دلبستگی........................................................................................................ 72

ارزیابی دلبستگی و انواع آن....................................................................................... 76

شیوه‌های جدید ارزیابی دلبستگی كودكان.................................................................. 80

طبقه‌بندی كیفیت دلبستگی......................................................................................... 81

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی......................................................................... 84

دلبستگی‌های متعدد.................................................................................................... 85

دلبستگی‌ و تأثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد............................................... 87

دلبستگی و آسیب شناسی روانی................................................................................... 89

اضطراب جدایی......................................................................................................... 91

نشانه‌های مشكلات دلبستگی........................................................................................ 92

نظریه درمانی دلبستگی............................................................................................... 92

تحقیق های داخلی و خارجی................... 93

تحقیق های داخلی و خارجی................... 93

ب )تحقیق های خارجی........................ 98

فصل سوم : روش تحقیق

تحقیق توصیفی......................................................................................................... 101

جامعه آماری............................................................................................................ 101

حجم نمونه.............................................................................................................. 102

روش نمونه گیری..................................................................................................... 102

ابزار اندازه گیری...................................................................................................... 102

پایایی...................................................................................................................... 103

پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ................................................................ 103

پایایی آزمون به روش زوج – فرد................................................................................ 103

روایی..................................................................................................................... 104

روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)............................................................................... 105

تفسیر نتایج............................................................................................................... 105

روش تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

رابطه هوش هیجانی بین دختران و پسران.................................................................... 107

رابطه سبک دلبستگی بین دختران و پسران.................................................................. 111

رابطه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در دختران....................................................... 115

رابطه بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی در پسران.................................................... 116

خلاصه نتایج............................................................................................................ 117

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری............................................................................................................. 118

پیشنهادات............................................................................................................... 120

محدودیت های تحقیق............................................................................................. 120

منابع

پیوست

کلمات کلیدی : بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی