بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات :

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه......................................................1

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش..................... 2

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش......................... 11

1-3 اهداف پژوهش................................ 13

1-4 فرضیه­های پژوهش............................. 14

1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات............... 14

فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

مقدمه.......................................... 19

2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی..................... 19

2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی............... 19

2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی....................... 23

2-1-2-1 تعهد شخصی............................... 24

2-1-2-2 تعهد اخلاقی.............................. 25

2-1-2-3 تعهدساختاری............................. 26

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی............... 27

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج ................... 27

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق....................... 29

2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج............. 29

2-1-3-4 کیفیت زندگی زناشویی.................... 30

2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج................... 30

2-1-3-6 طلاق والدین.............................. 31

2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی........................ 32

2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی... 33

2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی 33

2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ........................ 33

2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت................ 35

2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی 36

2-1-4-2-1 نظریه وابستگی......................... 36

2-1-4-2-2 نظریه مبادله.......................... 37

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه........ 39

2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه............ 41

2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی................... 43

2-2-1 صمیمیت چیست؟............................. 43

2-2-2 مؤلفه­های صمیمیت.......................... 44

2-2-2-1 صمیمیت احساسی.......................... 45

2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی...................... 45

2-2-2-3 صمیمیت فکری............................ 45

2-2-2-4 صمیمیت جنسی............................ 46

2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی) ............... 47

2-2-2-6 صمیمیت معنوی........................... 47

2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری) ........... 47

2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی................. 48

2-2-2-9 صمیمیمت زمانی.......................... 48

2-2-3 پویایی­های صمیمیت......................... 48

2-2-4 صمیمیت و ارتباط.......................... 49

2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده............. 49

2-2-4-1-1 دروغ­گویی.............................. 49

2-2-4-1-2 پیام­های پنهان......................... 50

2-2-4-1-3 پیام­های مبهم.......................... 50

2-2-4-1-4 ارتباط­های متناقض...................... 50

2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام................. 51

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه........................ 51

2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن...................... 51

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی...................... 51

2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت..................... 52

2-2-6 هفت مرحله صمیمیت......................... 53

2-2-6-1 کلیشه­ها: اولین سطح صمیمیت.............. 53

2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت................ 53

2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت................ 53

2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت...... 53

2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت............. 54

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت 54

2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت.... 54

2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت..................... 55

2-2-7-1 عوامل اجتماعی........................... 55

2-2-7-2 عوامل روان­شناختی........................ 56

2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت.......... 58

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی........... 60

2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان 60

2-3-2 نظریات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان 62

2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید 62

2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر 62

2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو.. 64

2-3-3 عوامل روانی جنسی ........................ 67

2-3-4 انتظارات زناشویی......................... 68

2-3-5 شكل‌گیری انتظارات زناشویی................. 69

2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه 70

2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه................. 69

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه.................... 70

2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی..... 70

2-3-8 انتظارات مثبت زناشویی و عملكرد روابط..... 72

2-3-9 شرایط تأیید انتظارات..................... 72

2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی.................... 74

2-3-11 نگرش‌های زناشویی......................... 75

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی........... 77

2-3-12-1 روند اجتماعی شدن....................... 77

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها.......................... 77

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج......... 77

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران كودكی 77

2-3-12-5 خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان. 78

2-3-12-6 وضعیت تأهل و تجرد...................... 78

2-3-13 تعریف آموزش جنسی........................ 78

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسی................ 83

2-3-15 مفهوم تربیت جنسی........................ 86

2-3-16 اهداف تربیت جنسی........................ 87

2-4 قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش.................. 89

2-4-1 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از كشور 89

2-4-2 پژوهش‌های مرتبط باصمیمیت زناشویی در خارج از كشور 93

2-4-3 پژوهش‌های مرتبط با نگرش ها و انتظارات جنسی خارج از کشور 94

2-4-4 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در داخل كشور 96

2-4-5 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل كشور........................................... 97

2-4-6 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در داخل كشور 99

2-5 نتیجه‌گیری فصل دوم.......................... 100

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش.................................. 103

3-2 جامعه آماری................................ 104

3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری................ 104

3-4 شرایط ورود به تحقیق........................ 104

3-5 متغیرهای مورد مطالعه پژوهش................. 104

3-6 ابزار پژوهش................................ 105

3-7 شیوه‌ی اجرای پژوهش ......................... 108

3-8 تجزیه و تحلیل داده‌ها....................... 108

3-9 ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه .............................................. ...108

3-10 محتوای جلسات.............................. 110

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش4-1 مقدمه...................................... 1124-2 یافته‌های توصیفی پژوهش...................... 112

4-3 یافته‌های استنباطی پژوهش.................... 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه...................................... 123

5-2 بحث و نتیجه‌گیری............................ 123

5-3 محدودیتهای پژوهش........................... 128

5-4 پیشنهادهای کاربردی......................... 129

5-5 پیشنهادهای پژوهش........................... 130

منابع فارسی.................................... 131

منابع غیرفارسی................................. 137

«پیوست الف».................................... 146

«پیوست ب»...................................... 164

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان یک سنت و ازدواج به عنوان یک رابطه ..........28

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکیب مؤلفه‌های عشق استرنبرگ....................................... ...........34

جدول (3-1): توزیع فراوانی گروه آزمایش و كنترل براساس جنسیت و گروه........................................... ..........109

جدول (3-2): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس میزان تحصیلات......................................... .........109

جدول (3-3): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین............................................... .........110

جدول (4-1): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و كنترل ابعاد تعهد........ ........112

جدول (4-5): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و كنترل ابعاد صمیمیت...... ........113

جدول (4-3) :‌نتایج آزمون لونس پیش فرض برابری واریانس ها ................................................ ...114

جدول (4-4) : نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش ها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت .............................................................................................................. ....... 115

جدول (4-5) : نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها............................................. ....... 116

جدول (4-6) : نتایج آزمون کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشهای و انتظارات جنسی بر مولفه های صمیمیت زوجین بر اساس جنسیت ............................................... ....... 117

جدول (4-7) : نتایج آزمن لوین پیش فرض برابری واریانس ها ............................................... ....... 118

جدول (4-8) : نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود و نگرش ها و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد .............................................................................................................. ....... 119

جدول (4-9) : نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها............................................. ....... 120

جدول (4-10) : نتایج آزمون کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش ها و انتظارات جنسی بر مولفه های تعهد زناشویی زوجین بر اساس جنسیت.......................................... ...... 120

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل (2-1) :‌ارزیابی و انطباق با تعارض ها و کشمکش ها در روابط نزدیک (خمسه ،‌1382) ......................................................................................................................... 71

فهرست شكل‌ها

عنوان صفحه

شكل (2-1): ارزیابی و انطباق با تعارض‌ها و كشمكش‌ها در روابط نزدیك (خمسه، 1382)................................... .....68

کلمات کلیدی : بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین