دانلود تعریف تفکیک 16 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

تعریف تفکیک: تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.
مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.
با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.
)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.
( ضوابط تفکیک Subdivsion regulations: مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.
قوانین مربوط به تفکیک : قانون شهرداری: بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد.
نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: ماده 6 - در شهرهایی كه دارای نقشه جامع می باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكیك طبق نقشه ای كه شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید كرده باشد اقدام به تفكیك نماید و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكیكی شهرداری اقدام نمایند.
هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكیكی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفكیك یا افراز راسا اقدام خواهند نمود.
آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری : ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی كه برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توچه به مقررات تفكیكی منطقه وقوع ملك و فقط با رعایت حداقل نصاب تفكیكی مسكونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفكیكی را تصویب نمایند كه نزدیك ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینكه هیچ گاه از حد نصاب مذكور تجاوز ننماید0 تبصره 1- تهیه نقشه تفكیكی به عهده متقاضی صدور پروانه است 0 تبصره 2- در صورتیكه عمل تفكیك به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملك انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از

کلمات کلیدی : دانلود تعریف تفکیک 16 ص;تحقیق تعریف تفکیک 16 ص;مقاله تعریف تفکیک 16 ص;تعریف تفکیک 16 ص

دانلود تعریف تفکیک 16 ص

محصولات مشابه با "دانلود تعریف تفکیک 16 ص"


محصولات گروه