دانلود اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 15 صفحه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی موضوع اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی استاد راهنما دکتر سید منصور میر سعیدی استاد مشاور دکتر شعبان حق پرست نگارش میر هاشم جامعی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تابستان 89-88  چکیده قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود.
پیرامون قاعده موصوفه ازحیث دلالت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.
در تحقیق پیش رو ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح این نتیجه حاصل شد که شبهه مندرج در ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودن است واژه حد نیز در مفهوم عام عقوبت و مجازات آمده و بر اساس همین یافته ها شبهه اکراه و اضطرار و اجبار را از شمول قاعده خارج کرده و اساسا مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه قائل نشدیم.
سپس به بررسی کاربردآن در حقوق کیفری ماهوی پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی را پی ریزی کردیم.
واز عمده ثمرات این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است.
النهایه استمرار بحث را به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص دادیم.
فهرست مطالب مقدمه 1- بیان مسئله: 2- سوالات تحقیق: 3- فرضیه های تحقیق: 4- پیشینه تحقیق: 5- اهداف تحقیق: 6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح: 7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق: 8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها: 9- سازماندهی تحقیق: بخش اول :جا یگاه و محدوده قاعده درء 1 فصل اول:مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک 2 گفتار اول :مفهوم قاعده‌ فقهی 2 1: قواعد 3 2: فقه 4 3: قواعد فقه 4 گفتار دوم:نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک 5 1: ضابطه‌ فقهی 5 2:قاعد‌ه‌ اصولی 7 3: مساله فقهی 8 4: نظریه‌ فقهی 10 5: قاعده‌ حقوقی 11 6: ثمره‌ بحث 12 فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء 13 گفتار اول : واژه شناسی 13 1: مفهوم درء 14 2: مفهوم حد 15 2-1: معناشناسی حد در لغت 15 2-2: معناشناسی حد در اصطلاح 16 2-2-1: مفهوم عام حد 17 2-2-2: مفهوم خاص حد 21 3:مفهوم شبهه 26 3-1: معناشناسی شبهه در لغت 26 3-1-1: مفهوم یقین 27 3-1-2: مفهوم ظن 28 3-1-3: مفهوم شك 29 3-1-4: مفهوم وهم 30 3-1-5: مفهوم جهل 31 3-1-6: مفهوم اشتباه 31 3-1-7: ارزیابی كلی 32 3-2: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی 33 3-3: معناشناسی شبهه در اصطلاح 35 گفتار دوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء 39 1: ضابطه‌ شبهه 39 1-1: گمان مرتكب به جایز بودن عمل 39 1-2: توهم مرتكب به جایز بودن عمل 40 1-3: یقین مرتكب به جایز بودن عمل 41 1-4

کلمات کلیدی : دانلود اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص;تحقیق اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص;مقاله اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص;اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

دانلود اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

محصولات مشابه با "دانلود اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص"


محصولات گروه