دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 53 صفحه

مقدمه دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داد.
انقلاب آغازین همانا ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی است و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است .
اكنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری كه در آن دگرگونی شیوه های تولید محصولات و ساخته های بشر چهره زندگی او را یكسره دگرگون خواهدكرد.
پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید دستی كه شركتهای اروپایی رواج داده بودند، به در آوردندو به عصر تولید انبوه كشاندند.
و باترویج این شیوه تولید در تمام صنایع این كشور(آمریكا) رهبر جدید شیوه های تولیدی گردید و صنعت خودروسازی موتور و قلب تپنده اقتصاد این كشور شد.
در همین راستا، پیتر دراكر در سال 1946 لقب <صنعت صنعتها> رابه صنعت خودروسازی اطلاق كرد.
همچنین تولید ناب در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم توسط تاای چی اوهنو درشركت خودروسازی تویوتا در كشور ژاپن مطرح گردید.
بحث تولید ناب در سال 1990توسط جیمز ووماك و همكارانش از دانشگاه MIT در قالب یك كار تحقیقی با عنوان <ماشینی كه جهان را تغییر داد> منتشر گردید.
او و همكارانش تولید ناب را تقریبا به عنوان تركیبی از مدل تولید سنتی (FORD) و كنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی می شناسند.
بنابراین بحث تولید ناب ، و سایر شیوه های تولیدی با صنعت خودروسازی گره خورده است و برای توصیف شیوه تولید ناب نیاز به بررسی سه شیوه تولیدی بالاست تابا مقایسه آنها تفاوت و امتیازاتشان معلوم گردد.
((www.
ieweek.
com تفکر ناب جیمز پی ووماك و دانیل تی جونز، دو تحلیل گر برجسته صنعتی جهان ، تفكرناب را در پاسخ سوال:چگونه می توان یك سازمان آلوده به تولید انبوه را ناب كرد؟
در قالب تحقیق چهارساله ای بصورت كتاب منتشر كردند كه سه بخش عمده را شامل میشود 1- اصول ناب 2- خیزش ناب(از تفكر تا عمل) 3- بنگاه اقتصادی ناب.
در رهیافت تولید نابمیتوان با كم ترین امكانات انجام بیشترین كارها با توجه به داده های مبتنی بر <ارزیابی مقایسه ای > كه نشان دهنده سازماندهی امور مربوط به <مدیریت ارتباط با مشتری >، <زنجیره تامین >،<تكوین محصول > و <عملیات تولید>، است میسر كرد و آن ، همانا رهیافتی است كه شركت تویوتا، بعد از جنگ جهانی دوم ، پیشگام آن بوده است .
عرصه كنونی كسب و كار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می‌كند كه با این نگرش جدید مجموعه سازمان ،مجموعه‌ای از فرایندهایی است كه هدف آنها مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری و آفرینش ارزش در خود سازمان است .
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻴﺎدی ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺎب ، در رﻳﺸﻪ کن کردن اﺗﻼف و ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ارزش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳــﺖ .
ﺗﻔکـﺮ ﻧــﺎب ﻧﮕﺮﺷــﻲ اﺳــﺖ ﺑﺮاﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ وری و ارزش ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ، و ﺣﺪاﻗﻞ كردن هزﻳﻨﻪ ها و اﺗﻼﻓﺎت.
اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻴﻮﻩ اﯼ را ﻓﺮاهم ﻣﻲ كنــﺪ که از ﻃﺮﻳﻖ ﺁن ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ کمتر ، ﺗﺠﻬﻴﺰات کمتر ، زﻣﺎن کمتر ، ﻓﻀﺎﯼ کمتر ، ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ها دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴــﺎز ﻣﺸﺘﺮی و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧـﺎب را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎری کرد .
کاهش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼحظﻪ هزﻳﻨﻪ ها ، اﻓﺰاﻳﺶ کیفیت محصوﻻت ، تحوﻳﻞ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗــﻊ ﺧـﺪﻣﺎت و

کلمات کلیدی : دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری;تحقیق تولید ناب و افزایش بهره وری;مقاله تولید ناب و افزایش بهره وری;تولید ناب و افزایش بهره وری

دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری

محصولات مشابه با "دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری"


محصولات گروه