پاورپوینت چشم اندازهای اطلاعات

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

بنابرتعریف اتحادیه فناوری اطلاعات (ITAA) فنــاوری اطلاعات به معنـای مـطالــعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی ، حمایت یا مدیریت سیســتم های اطلاعاتی مبتنــی بر رایانه به خصوص برنامه های نرم افزاری و سخت افزارهای رایانه ای است .
فنآوری اطلاعات به هر گونه فنآوری که در ایجاد، اصلاح، ذخیره سازی، تبادل و انتشار اطلاعات موثر است، اطلاق می گردد.
در هر حرفه ای فنآوری اطلاعات کارایی دارد.
آیا حرفه ای می شناسید که نیاز به فنآوری اطلاعات نداشته باشد ؟

کلمات کلیدی : پاورپوینت چشم اندازهای اطلاعات

پاورپوینت چشم اندازهای اطلاعات

محصولات مشابه با "پاورپوینت چشم اندازهای اطلاعات"


محصولات گروه