دانلود مقاله دیابت شیرین و آزمایش های تشخیصی

گروه فایل کاربردی

توضیحات : این مقاله یک فایل 3 صفحه ای در مورد دیابت شیرین FBS و جزییات آن میباشد. این مقاله آزمایش های تشخیصی زیر را بررسی میکند.

آزمایش Fasting blood sugar) FBS)

آزمایش 2hour post prandial glucose)2hpp)

آزمایش Glucose tolerance test) GTT)

آزمایش Glucose challenge test) GCT)

آزمایش Blood sugar) BS)

آزمایش های کنترل دیابت شیرین

Hemoglobin A1c) HbA1c)

Blood sugar)BS)


jsj
qq

کلمات کلیدی : دیابت ، دیابت شیرین ، مقاله دیابت ،

دانلود مقاله دیابت شیرین و آزمایش های تشخیصی

محصولات مشابه با "دانلود مقاله دیابت شیرین و آزمایش های تشخیصی"


محصولات گروه