مشاركت تجارتی (جوینت ونچر)

گروه حقوق

توضیحات :

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی كه در زبان حقوقی و اقتصادی كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضیها با توجه به اینكه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شركت را به خود می گیرد.

اكثر قریب به اتفاق مشاركتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشاركت تجارتی كه عبارتند از مشاركت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشاركت تجارتی شركتی یا حقوقی از یكدیگر قابل تشخیص می باشند كه مشاركت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتی شركتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یكی از اقسام شركتهای تجاری مشمول قانون تجارت شكل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شركاء محلی ایرانی واقع گشته و مشاركتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشاركتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شركاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشكالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشاركت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب كشور به بهره گیری از سرمایه، تكنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بكاربردن این مشاركت (مشاركت تجاری)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.

فهرست مطالب

فصل اول: جوینت ونچر (مشاركت تجارتی4

فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتی بین‌المللی در ایران6

1) مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی7

2) مشاركت تجارتی بین‌المللی شركتی (J.V7

- معایب مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی7

- عناصر تشكیل دهنده مشاركت تجارتی (J.V8

فصل سوم: شكل حقوقی مشاركت تجارتی بین‌المللی (J.V.C10

- طبقه بندی قراردادهای مشاركت تجارتی به اعتبار نوع فعالیت11

1) قراردادهای اكتشاف نفت11

2) قراردادهای امور ساختمانی12

3) قراردادهای امور بانكی13

الف) مشاركت مدنی در بانكها14

ب) مضاربه در بانك15

ج) فروش اقساطی در بانك15

د) اجاره به شرط تملیك در بانكها16

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتی بین‌المللی (J.V17

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات19

نتیجه گیری

پیشنهادات

کلمات کلیدی : مشاركت تجارتی;جوینت ونچر