بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

گروه حقوق

توضیحات :

هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری كننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراكم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین كننده جرم خیزی بوده است.

در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارك برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری كننده و در عین حال تسهیل كننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری كننده، آموزش دهنده و مراقبت كننده حایز اهمیت می باشد و اینكه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود كه بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود كه بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب

فهرست مطالب

چكیده. 1

مقدمه:. 2

طرح و بیان مساله. 2

اهداف تحقیق. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

سوالات تحقیق:. 4

تعریف مفاهیم. 5

معاونت در جرم:. 5

ارکان معاونت در جرم. 6

رکن قانونی جرم معاونت:. 6

رکن مادی جرم معاونت. 7

ترغیب:. 7

تهدید:. 8

تطمیع:. 8

تحریک به ارتکاب جرم:. 9

دسیسه یا فریب:. 11

سوء استفاده از قدرت:. 12

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12

ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14

تسهیل ارتکاب جرم. 15

رکن معنوی:. 15

معاونت در جرایم غیر عمدی. 17

پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18

روش پژوهش:. 18

جامعه آماری:. 18

نمونه آماری:. 19

ابزار تحقیق:. 19

نتیجه گیری. 20

منابع:21

کلمات کلیدی : معاونت در جرائم; حدود;قصاص;دیات;تازیرات;جرم ;معاونت ; قانون ;تحریک ;ارتکاب