مقاله جامع (تفکر سیستمی)

گروه پاورپوینت

توضیحات :

تفکر سیستمی چیست؟
چرا تفکر سیستمی مهم است؟
سیستم ها چه هستند؟

تفکر سیستمی چیست؟

چرا تفکر سیستمی مهم است؟

سیستم ها چه هستند؟

سیستم

در پاور پوینت مذکور موضوعات ذیل ارائه شد:

  • ضرورت و اهمیت تفکر سیستمی
  • تفاوتهای روشهای سیستمی و غیرسیستمی در برخورد با مسائل
  • اصول و قواعد تفکر سیستمی
  • کاربرد تفکر سیستمی در تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی
  • کاربرد تفکر سیستمی در ایجاد سینرژی در سازمان
  • روش بررسی مسائل سازمانی با تفکر سیستمی

کلمات کلیدی : تفکر سیستمی چیست؟;چرا تفکر سیستمی مهم است؟;سیستم ها چه هستند؟;سیستم ها دارای چند خصوصیت قابل تعریف هستند ;Systems Thinking as a Special Language;هگل و نظریه روابط درونی;مروری بر مفهوم سیستم;طبقه بندی سیستم ها بر اساس میزان پیچیدگی ;سیستم های باز و بسته ;سیستم های اصلی و فرعی ;تجزیه و تحلیل سیستم

مقاله جامع (تفکر سیستمی)