تحقیق درس دفاع مقدس:موضوع: نقش زنان در دفاع مقدس

گروه علوم انسانی

توضیحات :

تحقیقی بسیار کامل و جامع شامل بررسی نقش زنان در8 سال دفاع مقدس به همراه عکس ها و جزئیات کامل..ویژه ارائه به عنوان کار تحقیقی.

کلمات کلیدی : دفاع مقدس;پروژه درسی;نقش زنان در دفاع مقدس;درس دفاع مقدس

تحقیق درس دفاع مقدس:موضوع: نقش زنان در دفاع مقدس