دانلود پاورپوینت قواعد عربی 1

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

توضیحات :

دانلود پاورپوینت قواعد عربی ۱ دارای 146 اسلاید قابل ویرایش.

اسلاید 3:

هدف كلی:

1-آشنایی با اصول جمله بندی زبان عربی

2- آشنایی با كاربرد واژگان و نقش هر یك در پیوند كلام

3- به كارگیری آموخته ها در فهم متون نظم و نثر زبان فارسی

4- به ویژه متنهای كهن و مصنوع كه انباشته از جمله ها و تركیب های عربی است.

اسلاید 4 :

هدفهای رفتاری:

•آشنایی با انواع حروف

•آشنایی با فعل و انواع آن

اسلاید 5 :

حروفهای هجا:

  • شمسی: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ط، ظ، ل، ن
  • قمری: أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، و، هـ، ی.

اسلاید 6 :

هرگاه «اَل» بر سر حروف شمسی درآید تلفظ نمی شود و حرف شمسی مشدّد تلفظ می گردد:

الذّلیل ، الرّفق

هرگاه «اَل» بر سر حروف قمری درآید، «ل» تلفظ
می گردد: الأب، اَلعْلیم

اسلاید 7 :

حرکات:

فتحه ـــَــ

ضمه ـــُــ

کسره ـــِــ

تنوین:

نون ساکنی که در تلفظ، به آخر اسم افزوده می شود و سه گونه است:

تنوین: رَفْع، نصب، جَرّ

کتاباً، کتابٍِ، کتابٌ

سکون:

ضد حرکت است و نشانه آن دایره کوچک (ـــْــ) است.

مثل «س» و «ن» در کلمه «أُسْکُنْ»

اسلاید 8 :

ضوابط:

۱- شد (ــّــ): کَرَّم

۲- مدّ (~): آمَنَ

۳- وصل (صـ): نشانه حذف همزه است:

تَفَتَّح الْوَرْدُ

۴- قِطع: (ء): نشانه اثبات همزه در گفتار است.

مانند: أَخَذَ، سَأََل

اسلاید ۵ :

همزه:

  • وصل:

آغاز کلام تلفظ شود ولی در میان کلام تلفظ نگردد:

أُکْتُبْ، یا علیُّ، أُکْتُبْ

  • قطع: در هر جا بیاید تلفظ گردد:

أحسِن یا کریمُ

یا کریمُ أَحسن

اسلاید ۶ :

همزه قطع:

  • قیاسی:

۱- در فعل ماضی رباعی، امر و مصدر آن:

أظْهَرَ، أظـْهِرْ، إظهار

۲- متکلم الوحده از فعل مضارع:

أُنْصُرُ

۳- افعل تفضیل و وصفی و فعل تعجب:

أفضَل، أحمَر، ما أَجْمَلَ الوَرْدَ

  • سماعی:

۱- همزه یکی از حروف اصلی کلمه باشد

أَمَرَ، بَدَأَ

۲- اسمهای مفرد و جمع:

إصْبَع، أشیاء

اسلاید 9 :

همزه وصل:

همزه آغاز اسمهای دهگانه زیر، به طور سماعی، وصل است.

إسم، إبن، إِبنَه، إبنُمٌ، إست (ریشه)، اِثنان، اِثنتان، اِمرِیُ، إمرَأَّه، أیمُن.

همه همزه هایی که در آغاز افعال و مصدرهای غیرثلاثی مجرد آمده اند.

إِنتَصَرَ، إِنتِصار، . . .

اسلاید 10 :

حروف علّه:

«واو» و «یاء» و «الف» که از تغییر شکل دو حرف یاد شده، پدیدار می گردد.

بقیه حروف را که ۲۵ یا ۲۶ حرف است، حروف صحیح می نامند.

اسلاید 11 :

اقسام کلمه:

۱- اسم: رجُل، شجره

۲- فعل: أخَذَ، فَرِحَ

۳- حرف: مِنْ، فی

اسلاید ۱۰ :

فعل:

  • ثلاثی:

مجرد: نَصَرَ، حَسُنَ

مزید: أفْعَلَ، یَکْتَسِبُ

  • رباعی:

مجرد: دَحْرَجَ، زَلْزَلَ

مزید: تَرْجَمَ، تَدَحرَجَ

و...

کلمات کلیدی : اسلاید قواعد عربی یک;پاورپوینت قواعد عربی 1 ;قواعد عربی ;ppt قواعد عربی یک;pdf قواعد عربی

دانلود پاورپوینت قواعد عربی 1