سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

عنوان سمینار: "ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد"

رشته : کارشناسی ارشد حقوق / گرایش حقوق خصوصی

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 33 صفحه

فهرست مطالب :

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احكام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

کلمات کلیدی : دانلود سمینار حقوق;دانلود سمینار حقوق خصوصی;سمینار حقوق خصوصی ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد;سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد;دانلود ماهیت حقوقی;دانلود سمینار رشته حقوق;دانلود سمینار ماهیت حقوقی;سمینار حقوق خصوصی

سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد