حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4

گروه علوم انسانی

توضیحات :

توضیحات :
حل تمرین های فصل چهارم کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)؛(به غیر از پاسخ تمرین۵).
در حل تمرین ها تلاش شده تا ساده ترین روش انتخاب شود.
(پاسخ ها به صورت دست نویس هستند)
صحت پاسخ ها توسط استاد درس تایید شده اند.

کلمات کلیدی : دانلود حل تمرین; کتاب سیستم های فازی ;کنترل فازی تشنه لب فصل 4