بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

گروه حقوق

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

مقدمه............................................................................... 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی..... 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی................................... 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف.............................................. 5

مبحث : دوم : تاریخچه ........................ 9

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم ........... 14

گفتار اول : عنصر قانونی ................... 14

گفتار دوم : عنصر مادی................................................ 15

بند اول : شرایط مقدماتی............................................ 15

1. ضرورت وجود جرم قبلی................. 15

2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم ....... 20

3. خصوصیات مرتكب جرم........................................... 22

بند دوم: عمل مرتكب ........................ 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ......... 27

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها..... 29

1-1 تصفیه پول.......................... 29

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول........... 30

3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان.......... 30

4-1 وام های صوری و دروغین................ 30

5-1 اسمور فینگ ........................ 31

6-1 استفاده از بانكهای كارگزار.......... 31

7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند 32

8-1 بهشتهای مالیاتی................... 34

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی 35

1-2 حواله .............................. 35

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ............ 37

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38

1-3 قاچاق پول................................................... 38

2-3 استفاده از كازینوها................ 39

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه.... 40

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ........... 41

بند چهارم : مراحل پولشویی.................. 43

1. مرحله جایگزینی.................................................... 43

2. مرحله لایه گذاری................................................... 44

3. مرحله ادغام........................................................... 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه................... 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی........ 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم................. 50

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی......... 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری........... 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی................. 58

گفتار اول: فراملی بودن .................... 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی ................. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن................ 63

مبحث سوم : میزان پولشویی................... 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی............ 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی.......... 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی .......... 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی... 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم.................. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی................ 89

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988............... 91

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال ............... 94

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا .......... 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107

گفتار دوم : گروه اگمونت .................. 110

فصلدوم : راهكارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی 114

مبحث اول: راهكارهای تقنینی ............... 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی 123

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری........ 128

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی.. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ............ 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی .................. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ............... 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ...... 138

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك 140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ......... 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ....... 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ........... 150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ..... 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل . 153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه ... 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .......... 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی............. 157

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی .............. 161

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم ........... 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .............. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............ 166

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ....... 169

بند اول : نیابت قضایی .................... 170

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری .............. 173

بند سوم :‌انتقال محكومین .................. 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ....... 176

نتیجه گیری و پیشنهادات .................. 181

فهرست منابع و مآخذ....................... 185

پیوست

کلمات کلیدی : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران