جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

گروه حقوق

توضیحات :

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

شامل تمامی تعاریف مرور بر نحوه مجازات و نوع مجازات و ارکان متشکله جرائم تعاریف بخش به بخش بندهای قانون مجازات

کلمات کلیدی : دانلود;دانلود جزوه جزای اختصاصی;دکتر ترابی;حقوق جزای اختصاصی