قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

گروه حقوق

توضیحات :

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است . كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینكه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .

فهرست مطالب:
چكیده .......... ث
مقدمه .............1
تعریف جرم .....2
فصل اول :
كلیات تحقیق ........3
اشتباه در قتل ......... 6.
فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی ............. 15
مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ....... 18
فصل سوم :
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی .........22
هدف مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد .......... 22
مقایسه قتل در حكم شبه عمده با سایر انواع قتل .... 28
فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی( ........ 31
فصل پنجم :
قتل غیر عمدی ........... 33
فصل ششم :
قتل در فراش ........ 38
فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ........ 43
فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ........ 49
فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر ........... 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی .... 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران .......... 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه ....... 63
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند ........ 64
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ....... 65
نتیجه گیری ......... 67
پاورقی و منابع ..... 71

کلمات کلیدی : پایان نامه;قتل;عوامل موثر;حقوق ایران