دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه

گروه حقوق

توضیحات :

تحقیق در مورد فلسفه فقه


چكیده:
مقاله حاضر در یك نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است كه علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است كه این علم، حیلت‏ آموز، ظاهربین، مصرف‏كننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تكلیف‏مدار و نه حق‏مدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یك جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناكارامد معرفى كرده است.
این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)
موضوع بحث، نقد و بررسى ویژگیهایى است كه برخى از نویسندگان محترم نسبت‏ به فقه اسلامى نوشته ‏اند. قبل از هر چیز پاسخ به این پرسش ضرورى است كه این‏گونه بحثها باید تحت چه عنوانى مطرح شوند؟
اگر كلمه فلسفه، مفرد ذكر شود به معناى هستى‏شناسى است البته برخى هم آن را به معنى جهان‏شناسى مى‏دانند ولى معناى هستى‏شناسى بهتر است; زیرا مفهوم واجب الوجود را هم دربرمى‏گیرد. وقتى كلمه فلسفه با پسوند خاصى مثل فلسفه تاریخ به كار مى‏رود مفهوم دیگرى پیدا مى‏كند یا به تعبیر بهتر، مصداق دیگرى مى‏یابد كه در این صورت فلسفه تاریخ به معناى هستى‏شناسى نخواهد بود بلكه اشاره دارد به دانشى به نام تاریخ و دانشى به نام فلسفه تاریخ.
فقه و فلسفه فقه، نیز دو علم متفاوت از هم به شمار مى‏روند; دانشى كه درباره افعال مكلف سخن بگوید، روا و ناروا را روشن سازد و به تعبیر علمى، حلال و حرام را بیان كند و افعال مكلف را مرزبندى نماید، علم فقه نام دارد. «العلم باحث عن احوال افعال المكلفین. » هر چند حضرت امام خمینى‏قدس سره موضوع فقه را گسترده‏تر از این مى‏دانستند كه خود مقام دیگرى را براى بحث مى‏طلبد ولى در این‏جا ما فعل مكلف را مطرح مى‏كنیم و حكمش را به عنوان وجوب و حرمت، استحباب و كراهت‏یا اباحه بیان مى‏كنیم.
هرگاه موضوع علم فقه، كل‏نگرى باشد به عنوان مثال گفته شود موضوع طهارت تا دیات چیست؟ یا مبادى تصوریه، مبادى تصدیقیه و غایت این علم چیست؟ پاسخ تمام این پرسشها در علمى به نام فلسفه فقه مورد بحث قرار مى‏گیرد. از این رو فلسفه فقه به یك اعتبار دانش نوپاست و به اعتبارى هم نیست; نوپاست‏به این معنا كه امروزه به صورت یك علم مدون در بیاید، و نوپا نیست، زیرا اكثر این مباحث، كم و بیش در علم اصول مطرح شده و گاهى هم در بخشهاى دیگر بحث‏شده‏است. بنابراین، بیان ویژگیهاى فقه و دفاع از این ویژگیها و تجزیه و تحلیل آنها، جزء علم فقه نیست و فقیه با این امور كارى ندارد; چرا كه این امور جزء فلسفه فقه است كه درباره مبادى تصورى و مبادى تصدیقى، همچنین غایات و بیان ویژگیها و دفاع از علم فقه و نقد اشكالات آن، بحث مى‏كند و لازم است مورد توجه ویژه‏اى قرار گیرد و به عنوان یك دانش در حوزه علمیه مطرح گردد. البته باید نسبت‏به نقدهایى كه در باره فقه مى‏شود، كاملا استقبال شود زیرا موجب تكامل علم فقه است. در لغت عرب مى‏گویند «الحقیقة بنت البحث‏» ; حقیقت زاییده مكالمه و محاوره است. اگر این نقدها و تحلیل‏ها در یك افق روشن و فضایى دوستانه مطرح شود، مایه انفتاح فقه و تكامل آن مى‏شود. اگر این مسائل را مطرح مى‏كنیم، تنها به عنوان طرح بحث است; نه نقدى بر طراح سؤال داریم و نه اشكال شخصى; بلكه فكر را مطرح كرده و در اطراف آن بحث مى‏كنیم. این سؤالات در شماره 46 مجله كیان مطرح شده است و از یك مقامى خواسته‏اند كه به این پرسشها پاسخ بگوید. ما هم در این بحث تمام این پرسشها را جزء به جزء مطرح نموده و آنها را مورد بررسى قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی : تحقیق;فلسفه فقه;تحقیق در مورد فلسفه فقه;دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه;دانلود مقاله در مورد فلسفه فقه