پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فهرست مطالب این پاورپوینت:

ضوابط بالا دست شهرداری

دسترسی

طراحی و جانمایی مجموعه

فضای مورد نیاز

دسترسی ها

اقلیم

اشراف

سیمای شهری

انطباق با شكل و فرم بسته

تهیه طرح معماری

معیارهای عمومی طراحی بلوكها

دسترسی و ورودی به بلوكهای ساختمانی

روابط بین واحدهای مسكونی

فضاها

نما

صرفه جویی در انرژی

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسكونی

کلمات کلیدی : پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی ;ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی ;ضوابط و مقررات ساخت و ساز;پاوپوینت عمران;معماری;طزحی

پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی

محصولات مشابه با "پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی"


محصولات گروه