دانلود تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 32 صفحه

تاریخچه مسجد جمعة اصفهان قدیم ترین تاریخی كه تاكنون در یكی از بناهای تاریخی شهر اصفهان مشكوف گردیده است (481 هجری ـ 9ـ1088 میلادی) می باشد.
تاریخ مزبور در انتهای كتیبه مدوری كه قاعده گنبد كوچكتر عهد سلجوقی مسجد جمعه را زینت می دهد دیده می شود .
گنبد دیگری كه شبستان محراب اصلی مسجد را می پوشاند تاریخ ندارد، لكن اسم پادشاهی كه این گنبد در زمان سلطنت وی ساخته شده یعنی معزالدنیا والدین ابوالفتح ملكشاه ابن محمد بن داوود كه از سال 465 تا 485 هجری (1092ـ1072) میلادی پادشاهی نموده و همچنین نام وزیرش حسن بن علی بن اسحق نظام الملك در اینجا ثبت است.
با توجه به این نكته كه قدیم ترین(بخش) مسجد معمولاً شبستان محراب اصلی آن است از یك طرف و از طرف دیگر روایتی كه در اصفهان محفوظ مانده و مطابق آن روایت ساختمان مسجد جامع را صراحتاُ به ملكشاه نسبت می دهند چنین به نظر می رسد كه بدون احتمال خبط بزرگ بتوان برای سلطان سلجوقی فوق الذكر افتخار ساختمان معروفترین بنای دورة اسلامی ایران را قائل شد.
با وجود مراتب فوق تصورات عامة مردم دربارة این مسجد نیز مانند اغلب ابنیة مهم كشور تأثیراتی داشته است.
شاردن می گوید « ایرانیان این بنا را خیلی قدیمی حساب می كنند زیرا بر طبق روایت ایشان امام رضا(ع) كه یكی از امام های دوازده گانه بوده و در قرن چهارم هجری می زیسته معمولاً عبادت های خود را زیر طاقی كه نام شرقی دارد بجای میاورده .
قدماء اصفهان تعریف می كنند كه سلطان ملكشاه كه در سال 400 هجری میزیسته بانی این طاق بوده است لكن پادشاه مزبور تعمیر كننده ای بیش نبوده زیرا گنبد شمالی بنام سلطان منصور و گنبد جنوبی بنام سلطان یوسف كه خیلی پیشتر زندگی می كرده مرقوم است.
در دو كتیبه فوق الذكر نیز مشهود می گردد اسمی نه از سلطان منصور و نه از سلطان یوسف در كار است و گمان می رود امام هشتم (ع) كه بر خلاف گفتة شاردن در قرن چهارم هجری نمی زیسته بلكه در قرن دوم از سال 148 یا 153 تا 203 هجری زندگانی می كرده به چندین علت نمی توانسته است عبادات خود را در زیر سقف شرقی مسجد بجای آورد : یكی از علل آنكه اساساً گنبد شرقی در مسجد جامع وجود ندارد و اگر مقصود از گفتة شاردن ایوان شرقی باشد ایوان مزبور نیز پیش از ابتدای قرن ششم هجری ساخته نشده بوده است.
هرچند نویسندگان مشهور صحبت های بی اساس سابق الذكر را جدی تلقی كرده و تكرار نموده باشند با وجود این بطور قطع نمی توان تصور كرد كه افسانة عباسی الاصل بودن مسجد جامع تا امروز دنباله پیدا كند مگر اینكه در بنیاد این اشتباه حقیقتی یا بطریقی اولی شبه حقیقتی موجود بوده باشد.
ابن حوقل ، مقدسی ، ناصر خسرو ، مافروخی ، ابن اثیر و یاقوت همگی خصوصاً چهار نفر اول شرح مسجد جمعة یهودیه را برای العین می دهند كه مسجد جمعة فعلی اصفهان جانشین آن گردیده است.
نویسندگان مزبور دربارة این موضوع مجموعة كاملی از اطلاعات ذیقیمت فرا آورده اند كه تاریخ مسجد جامع از آن اقتباس شده و قسمت اعظم تاریخچة مسجد ایرانی نیز از آن بدست آمده است ، لكن متأسفانه این نویسندگان از بنائی صحبت می دارند كه مسجد جمعة اصفهان نیست.
ایشان شرح مسجد نمونة عربی را می دهند كه فعلاً وجود ندارد و مطلقاً اثری از آن باقی نمانده و می گویند آنرا با خ

کلمات کلیدی : دانلود تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص;تحقیق تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص;مقاله تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص;تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص

دانلود تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص

محصولات مشابه با "دانلود تاریخچه مسجد جمعه اصفهان 25 ص"


محصولات گروه