فایل آموزشی محاسبات پایدارسازی گود به روش نیلینگ وانکرینگ

گروه عمران

توضیحات :

دفترچه محاسبات پایدار سازی گود به روش نیلینگ وانکرینگ دفترچه حاضر برای گود بار ارتفاع 30 متردر 123 صفحه میباشد تهیه شده ودردسترس شما عزیزان مهندس و دانشجو قرار می گیرد مباحث مطرح شده در این دفترچه شامل 1- طراحی دستی انکرهای 5،4و3 رشته 2- طراحی دستی نیلها 3- طراحی شاتکریت 4- طراحی ستونهای برلنی 5- طراحی وکنترل پدهای فلزی 6- نمایش کانتورهای تغییرشکل مقاطع دیواره گود

کلمات کلیدی : طراحی دستی انکر;طراحی دستی نیل;پایدار سازی گود;روش انکرینگ;روش نیلینگ;طراحی ستون برلنی;طراحی شاتکریت