دانلود بنتونیت 183 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 186 صفحه

فهرست چكیده مقدمه فصل اول: مصارف بنتونیتهای موجود در طبیعت 1-1- تعریف بنتونیت 2-1- مصرف و كاربرد بنتونیت 3-1- گل حفاری 4-1- گندله سازی 5-1- دانه های جاذب 6-1 مصارف كشاورزی 7-1- بیرنگ كننده (رنگ زدایی یا سفیدكردن) 8-1- گلوله سازی غذای حیوانات 9-1- مواد سمی 10-1- كودها 11-1- نیازهای مهندسی سویل 12-1- مصالح ساختمانی 13-1- كاتالیزور 14-1- سایر مصارف فصل دوم: زونهای بنتونیتی ایران 1-2- زون سمنان- ترود 1-1-2- كانسار بنتونیتی رشم 2-1-2- كانسار بنتونیتی سوسن دار 3-1-2- نشانه معدنی تمیدان تیر 2-2- زون ایران مركزی 3-2- زون تفرش تكاب 4-2- تركیب شیمیایی 1-4-2- درصد سیلیس 2-4-2- عیار اكسید آلومینیوم 3-4-2- عیار اكسید آهن 4-4-2- درصد سدیم و پتاسیم 5-4-2- درصد آب 6-4-2- درصد اكسید منگنز 5-2- سن زمین شناسی 6-2- محیط تشكیل بنتونیت 7-2- خاستگاه بنتونیتهای ایران 8-2- چگونگی تشكیل بنتونیت 9-2- تولید جهانی بنتونیت 10-2- انواع كانیهای موجود در طبیعت 11-2- متالوژی بنتونیت و كانسارهای موجود در جهان 1-11-2- متالوژی 2-11-2- كانسارهای عمده جهان فصل سوم: آزمایشات مربوط به بنتونیت و معادن موجود در ایران 1-3- آزمایشگاه تعیین كیفیت بنتونیت 2-3- بعضی از مصارف بنتونیت 3-3- آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه 1-3-3- آزمایش فیلتر پرس 2-3-3- آزمایش اندازه گیری جذب آب و رطوبت پذیری بنتونیت 3-3-3- آزمایش ییلد 4-3-3- آزمایش تعیین درصد مونت موریونت 4-3- بعضی از دستگاههای مورد استفاده در آزمایشهای ذكرشده برای بنتونیت 5-3- معدن بنتونیت چاه كشمیر 1-5-3- موقعیت جغرافیایی محل 2-5-3- زمین شناسی منطقه معدن 3-5-3- بخشهای معدن چاه كشمیر 4-5-3- نحوه استخراج معدن 5-5-3- نمونه گیری جهت آزمایش 6-5-3- تجهیزات و ماشین آلات معدن چاه كشمیر 7-5-3- حمل به سوی كارخانه 8-5-3- موارد مصرف بنتونیت چاه كشمیر در صنعت 6-3- معرفی تعدادی از معادن بنتونیت موجود در ایران 7-3- معدن بنتونیت خور و بیابانك 1-7-3- موقعیت جغرافیایی 2-7-3- زمین شناسی كلی منطقه 3-7-3- زمین شناسی معدن 4-7-3- توضیحات كلی راجع به معدن بنتونیت خور و بیابانك 5-7-3- عملیات استخراج 6-7-3- باطله های كنارزده شده 8-7-3- تجهیزات معدن بنتونیت خور 9-7-3- پرسنل شاغل در معدن خور بیابانك 10-7-3- موارد مصرف بنتونیت خور بیابانك 8-3- معدن بنتونیت خور ترود.
9-3- معدن بنتونیت چاه ریسه 1-9-3- موقعیت جغرافیایی 2-9-3- زمین شناسی منطقه 3-9-3- خصوصیات كلی منطقه بنتونیت چاه ریسه 4-9-3- تجهیزات و پرسنل معدن چاه ریسه 10-3- آزمایشات انجام شده جهت كنترل كیفی بنتونیت برای كاربردهای مشخص تست فیزیكی نتیجه گیری پیشنهادات و انتقادات مأخذ و منابع فهرست جداول جدول شماره 1- صورت تجزیه چند نوع بنتونیت جدول شماره 2- تركیب شیمیایی هكتوریت و ساپوریت جدول شماره 3- مقایسه دو نوع بنتونیت چین و آمریكا جدول شماره 4- مقدار ذخیره بنتونیت جهان چكیده: بنتونیت ی سنگ رسی با خاصیت ویژه ای می باشد.
رنگ این سنگ در حالت هوازده سبز روشن و سبز مایل به زرد است و تركهایی مثل تركهای موم سفت در آن موجود می باشد.
وقتیكه یك تكه از این سنگ را خیس كنیم به چند برابر حجم خود افزایش پیدا می كند و در اثر شكسته شدن به یك خمیر صابونی تبدیل می شود.
به طور كلی بنتونیتها به سه دسته تقسی

کلمات کلیدی : دانلود بنتونیت 183 ص;تحقیق بنتونیت 183 ص;مقاله بنتونیت 183 ص;بنتونیت 183 ص

دانلود بنتونیت 183 ص

محصولات مشابه با "دانلود بنتونیت 183 ص"


محصولات گروه