دانلود آزمایش دانه بندی خاك 29 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

عنوان آزمایش: آزمایش دانه بندی خاك آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاك وسایل مورد نیاز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهای دسته بندی شده- دستگاه لرزاننده.
نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شنی را توسط ترازوی دیجیتال كشیده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ریخته البته الكها را از بالا به ترتیب قرار می‌دهیم كه عبارتند زا الك نمره 200 100 60 50 40 20 16 10 4 4/8.
سپس شن را داخل الكها ریخته (الك رویی) و آن را روی دستگاه لرزاننده قرار می‌دهیم و آن را به مدّت یك دقیقه روش كرد و پس از اطمینان از خوب جدا شدگی دانه‌های شن الكها را برداشته و دانه‌های بوجود بر روی هر الك را با ترازوی دیجیتال وزن می‌كنیم و سپس آن را در داخل جدول قرار می‌دهیم.
درصد رد شوه درصد مانده روی الك وزن مانده روی الك شمارة الك 100 0 - 1 100-7.
45=95.
55 7.
45 149g ¾ 44.
84 47.
7 954g 3/8 2.
3 42.
55 851g 4 0.
3 2 40g 10 0.
25 0.
05 1g 16 0.
15 0.
1 2g 20 0.
1 0.
05 1g 40 0.
05 0.
05 1g 50 0 0.
05 1g 60 0 0 0 100 0 0 0 200  2000g  عنوان آزمایش: آزمایش هیدرومتری آزمكانیك موضوع: آزمایش هیدرومتری وسایل مورد نیاز: 50g خاك روشده از الك 200- محلول هگزافسفات سودیم- لوله مندرج آب نحوة كار: ابتدا 50gخاك را كشیده و از الك نمرة 200 رو می‌كنیم سپس %4 از محلول هگزا فسفات سدیم با مقدار آب در ظرفی ریخته و داخل هم زن قرار داده و هم می‌زنیم سپس مایع را در لوله مندرج ریخته و با اضافه كردن آب حجم آن را به 1000cc می‌رسانیم سپس به همین میزان یعنی 1000cc از آب و محلول هگزا فسفات سدیم در داخل لوله مندرج دیگری ریخته و عنوان محلول شاهد درست می‌شود تا ذرات چسبیده به لوله از آن پاك شود و در طی زمام كه در جدول مشخص است این آزمایش انجام می‌شود.
تأثیر رقم تصحیح –R= a=1 عنوان آزمایش: حدود اتر برگ آزمكانیك خاك موضوع:حدود اتر برگ وسایل مورد نیاز: ترازو – خاك رس- شیاركش- كارتك – الك – كاسگرانده نحوة انجام كار: ابتدا خاك رس را به اندازه نیاز الك نمره 40 عبور می‌دهیم سپس با اضافه كردن آب خاك را چنان مخلوط می‌كنیم تا بصورت یك خمیر یكنواخت درآید.
سپس خمیر بدست آمده ر اتوسط كارتك داخل دستگاه كاساگرانده می‌كشیم باید خمیر را كاملاً داخل دستگاه ورز دهیم تا هوای آن خارج شود و خمیر را كاملاً بصورت افقی میكشیم و سپس توسط شیاركش از وسط دستگاه شیاری می‌كشیم پس از كشیدن شیار باید ته ظرف كاملاً مشخص شود ضمناً شیار كش را باید به رطوبت خمیر آغشته كرده و پس از كشیدن شیار دستگاه را روشن می‌كنیم سپس شروع می‌كنیم به شمردن تعداد ضربات و سپس در محل كه 12.
5 mm به هم نزدیك شدند دستگاه را خاموش كرده و سپس تعداد ضربات و وزن آن قسمت از شیار می‌كشیم و این كار را چند بار تكرار می‌كنیم.
شمارة ظرف وزن+ خمیر تعداد ضربه 11 65.
8g 19 20 65.
9g 25 41 56.
3g 33 13 51.
5g 20 12 49.
7 13 سپس در مرحلة بعدی رطوبت و حد روانی را توسط همان خم

کلمات کلیدی : دانلود آزمایش دانه بندی خاك 29 ص;تحقیق آزمایش دانه بندی خاك 29 ص;مقاله آزمایش دانه بندی خاك 29 ص;آزمایش دانه بندی خاك 29 ص

دانلود آزمایش دانه بندی خاك 29 ص

محصولات مشابه با "دانلود آزمایش دانه بندی خاك 29 ص"


محصولات گروه