دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 8 صفحه

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA چكیده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را مقایسه نماید.
وقتی كه صدها یا هزاران گزینه برای مقایسه وجود داشته باشد، روش مقایسه دو به دو، بدون شك عملی نخواهد بود.
در این مقاله، روش تركیبی AHP/DEA را برای تسهیل ارزیابی ریسك صدها یا هزاران سازه پل، كه در مورد آنها مقایسه دو به دو غیر ممكن است، پیشنهاد می كنیم.
1- مقدمه ارزیابی ریسك پل غالباً برای تعیین اولویت سازه های پل جهت محافظت از پل استفاده می شود و در اصل، یك مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است كه مستلزم چند معیار ارزیابی از قبیل ایمنی، عملكرد، تحمل پذیری و .
.
.
می باشد.
بنابراین، روشهای MCDM می توانند برای ارزیابی ریسك پلها مورد استفاده قرار گیرند.
در میان روشهای MCDM، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بطور خاص برای مدلسازی معیارهای كیفی مناسب است و كاربرد زیادی در موارد گوناگون نظیر انتخاب، ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه، تصمیم گیری، پیش بینی و غیره دارد.
لیكن، به دلیل آنكه صدها یا هزاران سازه پل باید در یك زمان ارزیابی و اولویت بندی گردند و روش AHP تنها قادر به مقایسه تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری است، بنابراین در چنین شرایطی، روش مقایسه دوبدو، بدون شك عملی نخواهد بود.
برای غلبه بر این مشكل، ما روش AHP را با روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) تركیب كرده و یك روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها ارائه می نماییم.
این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است: در بخش 2، روش تركیبی AHP/DEA را برای مسائل MCDM دارای گزینه های بسیار زیاد تصمیم گیری ، معرفی می نماییم.
در بخش3، كاربرد روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها را ارائه می دهیم كه در آن، 20 سازه پل برای محافظت از پل اولویت بندی می شوند.
نتایج تحقیقات نیز در بخش 4 ارائه می گردند.
2- روش تركیبی AHP/DEA ایده تركیب دو روش DEA AHP جدید نیست.
تلاشهای بسیاری برای یكپارچه ساختن این دو روش در كاربردهای واقعی انجام گرفته است.
لیكن هیچیك از آنها نمی توانند برای ارزیابی ریسك پلها به كار روند، زیرا صدها یا هزاران سازه پل باید برای محافظت از آنان ارزیابی و اولویت بندی شوند و مقایسه دوبدو برای بسیاری از سازه های پل قطعاً غیر ممكن است.
برای حل این مشكل، یك روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها ارائه می نماییم كه قادر به پردازش تعداد زیاد سازه های پل یا گزینه های تصمیم گیری باشد.
یك مسأله MCDM عمومی M معیاره با معیارهای n C1 … Cm گزینه تصمیم گیری بصورت A1 …… AN و وزن معیارهای W1 … WM را كه توسط روش AHP تعیین شده اند، در نظر بگیرید.
برای n گزینه تصمیم گیری، تشكیل ماتریس مقایسه ای دوبدو با توجه به هر معیار، وقتی كه تعداد گزینه های تصمیم گیری از 15 بیشتر شود، غیر ممكن است.
از یك سو، تعداد زیاد مقایسه های دوبدو، كار سنگینی بر دوش افراد متخصص می گذارد و از سوی دیگر، مقایسات بسیار زیاد، به آسانی منجر به بروز تناقض در قضاوت و ناسازگاری می شوند.
3- كاربرد در ارزیابی ریسك پلها تخمین زده می شود كه در حدود 000و160 پل در انگلستان وجو

کلمات کلیدی : دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص;تحقیق ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص;مقاله ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص;ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص

دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص

محصولات مشابه با "دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص"


محصولات گروه