دانلود اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین) دانشكدة عمران و معماری اجزاء ساختمان (پی نواری) استاد : پائیز 1383 مقدمه : عكس های آورده شده در این مجموعه از بنایی واقع در كرج ، میدان والفجر ، زمین‌های خانم انصاری گرفته شده است .
در این مكان آپارتمانی هفت طبقه در دست احداث می باشد كه دارای یك طبقه زیرزمین برای پاركینگ و هفت طبقه بر روی آن می باشد كه طبقه همكف تجاری بوده و بقیه طبقات مسكونی می باشند ، پی این ساختمان از نوع نواری می باشد كه چون در هر دو محور طولی و عرضی به صورت نواری اجرا شده است .
تشكیل پی مشبك را داده است .
فنداسیون های كناری این ساختمان از نوع نواری باسكولی می باشند كه در صفحات آینده دربارة آنها توضیحاتی داده خواهد شد و نحوة محاسبة آنها نیز به اختصار آورده شده است .
پی های باسكولی : پی باسكولی (یا طره‌ای) برای اتصال یك پی ، كه تحت بار خارج از مركز قرار دارد ، به یك پی داخلی بكار می رود .
بدین ترتیب یك پی باسكولی متشكل است از دو پی منفرد و یك تیر رابط .
تیر رابط برای انتقال لنگر ناشی از خروج از مركز ستون خارجی به پی ستون داخلی بكار می رود به طوری كه در زیر هر دو پی تنش یكنواخت ایجاد شود .
در واقع تیر رابط همان نقشی را دارد كه قسمت میانی یك پی دو ستون داراست ، اما برای صرفه جویی در مصالح بسیار باریكتر ساخته می شود .
در طرح پی های باسكولی ابعاد پی زیر ستونها به نحوی تعیین می شود كه فشار خاك در زیر هر دو پی یكنواخت و مساوی باشند .
برای این منظور باید برآیند بار ستونها بر مركز سطح دو پی منطبق باشد .
در این صورت ، برآیند فشار خاك در زیر هر پی بر مركز سطح آن منطبق خواهد بود .
از این نتیجه ساده می توان برای تعیین ابعاد پی‌ها استفاده كرد .
بدین ترتیب كه با معلوم بودن بار ستونها ( و ) عكس العمل فشار خاك در زیر پی های نظیر ، با استفاده از تعادل نیروها برابر خواهد بود با :   از یك پی باسكولی می توان به جای یك پی دو ستون (مستطیل یا ذوزنقه شكل) استفاده كرد بشرطی كه فاصلة بین دو ستون نسبتاً زیاد باشد و یا تنش مجاز خاك بزرگ باشد تا سطح اضافی بزرگی برای پی لازم نباشد .
علاوه بر این ، سه عامل باید در طرح این پی ها مورد توجه قرار گیرند : 1-تیررابط باید نسبتاً صلب باشد (نسبت ممان اینرسی تیر به ممان اینرسی هر پی در حدود 2 یابیشتر) تا از دوران پی خارجی جلوگیری كند .
2-پی زیر ستونها باید برای تنشهای مجاز یكسان طراحی شوند و از انتخاب مقادیر بسیار متفاوت برای عرض پی ها اجتناب شود تا نشست نامساوی پی ها به حداقل برسد .
3-تیر رابط باید با زمین در تماس نباشد تا فشاری از خاك بر آن وارد نیاید و توزیع نیروها را در پی ها تغییر ندهد .
معمولاً در طرح پی های باسكولی از وزن تیرهای رابط صرفنظر می شود .
ضمناً باید توجه داشت كه تیرهای رابط در صورت لزوم با ضوابط تیرهای عمیق طرح شوند .
پی های باسكولی معمولاً به عنوان آخرین راه حل در طرح پی های دو ستون مطرح می شوند زیرا مشكلاتی در اجرای این پی ها وجود دارد.
لذا انتخاب این پی ها باید با یك مطالعه دقیق روی راه حلهای دیگر صورت گیرد .

کلمات کلیدی : دانلود اجزا ساختمان (پی نواری) 11 ص;تحقیق اجزا ساختمان (پی نواری) 11 ص;مقاله اجزا ساختمان (پی نواری) 11 ص;اجزا ساختمان (پی نواری) 11 ص

دانلود اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص

محصولات مشابه با "دانلود اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص"


محصولات گروه