محاسبه ضخامت لایه ها در راه

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فصل اول :

تعاریف :

- ضخامت لایه ها : هدف از طرح روسازی راه ، هدف از طرح سازه ی روسازی راه كه یك سیستم چند لایه ای است كه برای تو ضیح و انتقال بار متمركز ترافیك به بستر روسازی طرح می شود .طراحی شامل تعیین ضخامت كل سازه و هر یك از لایه های تشكیل هنده ی آن و كیفیت مصالح مصرفی در آن ساختار است . جنس و ضخامت این ساختار به گونه ای طرح می شود تا بتواند تنش های فشاری با هم را به میزان قابل تحمل برای خاك بستر روسازی وهریك از لایه های آن كاهش دهد .

- عوامل مؤثر در طرح روسازی :

عوامل مؤثر در طرح روسازی راه های جدید ( احداثی ) و یا بازسازی موجود به شرح زیرمی باشد :

الف‌ : عمر روسازی خود شامل عمر طراحی و عمر بهره برداری است . 1) عمر طراحی : دوره یا طرح روسازی مدت زمانی است كه روسازی برای آن طرح می شود . طرح و اجرای مرحله ی روسازی اغلب از نظر اقتصادی مرقوم به صرفه است . مطلوب ترآن است كه عمر طراحی به گونه ای انتخاب شود كه حداقل شامل یك روكش باشد درچنین محیط هایی با در نظرگرفتن هزینه های نگه داری دوران بهره برداری و هزینه های روكش بعدی یكی از دو روش مرحله ای یا یك جا انتخاب می گردد.

2) جدول عمر طراحی برای راه ها به شرح جدول زیر در نظر گرفته می شود .

نوع راه عمر طراحی

1- راههای بین شهری با ترافیك زیاد 20 – 25 سال

2- راه های روسازی شده بارترافیك كم 20 – 15 سال

3- را های بتنی 10 –20 سال

) عمر بهره برداری : عمر یا دوره ی بهره برداری زمانی است كه روسازی اولیه بدون نیا به روكش با كیفیت قابل قبول دوام آورد . زمان بین دو روكش را نیز عمر بهره برداری می گویند . در واقع این دوره شامل مدت زمانی است كه روسازی از سطح خدمت دهی اولیه ( ) به سطح خدمت دهی نهایی ( ) برسد عمر طراحی بر اساس تجربیات طراحی و سیاست های طراحی یا كارفرما تعیین می شود و تابع نحوه سیستم نگه داری راه است .

ضخامت لایه ها :

ب : ترافیك :

برای طراحی یك راه ، انواع ، تعداد ، وزن و محورهای وسایل نقلیه ای كه در دوره ی طرح از راه عبور می كند برابری می گردد . طراحی بر اساس برآورد تعداد كل محور ساده ی 2/8 تنی هم ارز در خط طرح و برای عمر طراحی انجام می شود چگونگی تبدیل ترافیك مخلوط به محور ساده ی 2/8 تنی هم ارز و در نهایت محاسبه ی تعداد كل محور ساده به شرح زیرمی باشد .

محور استاندارد یا محور مبنای طرح عبارت است از یك محور منفرد به وزن 2/8 تنی برای محاسبه ی روسازی راه اثر هر یك از محورهای وسایل نقلیه از نظر وزن نوع و تعداد و تركیب آنها با ضرایب هم ارز به تعداد و اثر محور مبنای طرح تبدیل می شود .

ضرایب بار هم ارز عبارتند از تعداد عبور محور مبنای طرح كه خرابی مساوی یك بار عبور محور مورد نظر را بر روسازی به وجود می آورد .

کلمات کلیدی : Calculate the thickness of the layers on the way;محاسبه ضخامت لایه ها در راه

محاسبه ضخامت لایه ها در راه