بام سبز

گروه عمران

توضیحات :

این فایل شامل چند فایل در خصوص ساخت و ساز سبز میباشد.این فایلها پی دی اف در خصوص ساختمانی مطابق با محیط زیست و دوستدار محیط زیست با بهره گیری از انرژی های پاک می باشد.

کلمات کلیدی : بام سبز;معماری سبز;ساختمان سبز;ساخت و ساز سبز;سبز