فناوری اتصالات تزریقی R-PC

گروه عمران

توضیحات :

فناوری جدید تزریقی اتصالات بتنی در ساخت و سازها قطعات پیش ساخته در کارخانه تهیه میگردند و اتصالات آنهابه یکدیگر در محل اجرا میگردد.مشخصات و آدرس مجری آن

کلمات کلیدی : فناوری نوین;فناوری جدید;اتصالات تزریقی;RPC;RPC;تزریق بتن;فناوری جدید ساخت