تحلیل دینامیکی سازه ها با روش ریتز

گروه عمران

توضیحات :

تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از روش ریتز بطور کامل

کلمات کلیدی : تحلیل;تحلیل دینامیکی;ریتز;روش ریتز;دینامیک سازه;تحلیل دینامیکی سازه

تحلیل دینامیکی سازه ها با روش ریتز