ساخت و نصب پله متحرک و استانداردهای لازم

گروه عمران

توضیحات :

ساخت و نصب پله برقی مورد بحث قرار گرفته و استاندارد های لازم مورد بررسی قرار میگیرد.

کلمات کلیدی : استاندارد پله برقی;پله برقی;سطح متحرک

ساخت و نصب پله متحرک و استانداردهای لازم