گزارش کارآموزی جهت اخذ درجه کاردانی رشته معماری

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فهرست مطالب

مقدمه صفحه

فصل اول: کلیات پروژه

وضعیت فیزیکی پروژه 7

موقعیت ساختمان در سایت 7

کروکی سایت 7

پیشرفت کار در روش کار پیمانکار 9

انواع قراردادهای پیمانکاری 9

انواع مناقصه 9

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری 10

اصول طرح کارگاه و ساختمان 10

جدول مصالح مصرفی در انبار 10

نحوة انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها 11

گزارش روزانه 11

فصل دوم: عملیات ساختمانی

- بازدید شناسایی زمین 11

- طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن 12

- آزمایش خاک 12

- طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی) 13

- زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی 14

- زمینهای طبیعی و انواع آن 14

- زمینهای غیر قابل تراکم 16

- زمینها با تراکم کم 17

- تخریب 17

- خاکبرداری 18

- گودبرداری (پی کنی) 18

- گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار 19

- روش پایین بردن سطح آب 19

- ابعاد پی و پی سازی 21

- شمع بندی 23

- ترازکردن کف پی 23

- شفته ریزی 24

- قالب بندی پیها 24

- آرماتوربندی 25

- کلافبندی افقی 26

- کلافبندی قائم 27

- بتن پی 27

فصل سوم: ساختمان

- عملیات ساختمانهای بتنی 28

- مزایای ساختمانهای بتنی 28

- ابعاد پی 28

- بتن مگر 29

- میلگردهای کف پی 29

- قالبندی 29

- داربست 30

- قالبندی پیها 30

- آرماتوربندی 30

- شناژ 31

- ساختمانهای بتنی 32

- دانه بندی 32

- سیمان 32

- بردن بتن تا محل مورد نیاز 32

- ریختن بتن 33

- عمل آوردن بتن 33

- حفظ کردن بتن 33

- ستون 34

- تیرها 35

- اتصال اسکلت بتنی 36

- باز کردن قالبها 36

- وصله کردن آرماتور 37

فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک

- تیرچه 40

- بلوک 40

- میلگردهای ممان منفی 42

- میلگرد حرارتی 42

- کلاف عرضی 42

- بتون ریزی 43

- بامهای تخت یا مسلح 43

- عکس از مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک 45

- پوشش بامهای تخت یا مسلح 46

- دیوار جان پناه 47

فصل پنج : مصالح وجزئیات

- گچ 48

- اجرای کاشی کاری 49

- کارگذاری پنجره ها در نما 51

- کف سازی 51

- سقف کاذب 51

- میلگردهای عمودی 52

- میلگردهای افقی چپ و راست 52

- رابیتس 53

- کچ کاری روی رابیتس 53

- عایق کاری 53

- پله 54

- فنداسیون 56

- آزمایشگاه بتن 56

- نحوه اجرای سرویسها 56

- محوطه سازی 57

- اجرای آسانسور 57

- عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور 58

- سقف کاذب 59

- پارکینگ 59

- تأسیسات 60

- اجرای فاضلاب 61

=

مقدمه:

بنام خدا

دورة کارآموزی را که زیرنظر شرکت ساختمان «ساربتون» که مجری ساخت یک ساختمان مسکونی واقع در عظیمیه کرج است می گذرانم.

درطی این مدت عکسهایی از مراحل پیشرفت و ساخت این ساختمان گرفتم که در فواصل گزارشها و مطالب جایگزین شده است. اما عملاً شرکت ساختمانی ساربتون که خود کارفرمایان و سهامداران این شرکت می باشند دورة کارآموزی من را برعهده گرفته اند.

توضیح اینکه جناب آقای مهندس واحدی و مهندس آذرتاش که خود مؤسس شرکت ساربتون می باشند درواقع کارفرمای اصلی شرکت بوده و همچنین پیمانکارانی نیز بعنوان پیمانکار اصلی پروژه می باشند.

پروژه ساختمانی مسکونیA تحت نظر شرکت ساختمانی ساربتون بوده که من طی مراحل پیشرفت کار را بررسی کرده و تا به اینجا رسانده ام.


وضعیت فیزیکی پروژه:

- وضعیت فیزیکی ساختمان: این ساختمان شامل 4 طبقه مسکونی به همراه یک طبقه پیلوت و یک طبقه زیرزمین( سونا، جکوزی، انباری ها) در آن پارکینگ تعبیه شده است که مراحل فونداسیون را گذرانده و سقف اول و دوم را تمام کرده در حال اجرای مراحل بعدی است.

موقعیت ساختمان در سایت:

- ساختمان در عظیمیه کرج، بوستان 5 بالای میدان مهران – انتهای خیابان – ساختمان جنوبی- پلاک 71 واقع شده است.

کروکی سایت: « ساختمان مسکونی A » *

1- انبار وسایل

2- کانکس( محل اقامت ناظر)

3- آشپزخانه کارکنان

4- اتاق کارکنان

5- حصار چوبی کارگاه

6- محوطة ساختمان

7- چاه آب( جهت آب های مصرفی مصالح ساختمانی)

پیشرفت کار در روش کار پیمانکار:

کار ساختمان عظیمیه از مهر 1385 شروع شده و پیمانکار معتقد است تا شهریور 1386 کار را به پایان برساند.

- در شروع کار پیمانکار برنامة زمانبندی و مالی دقیقی تعیین کرده و تسلیم کارفرما نموده است. که پیشروی کار طبق این برنامه، کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های ماهیانه می باشد. صورت وضعیت های تهیه شده توسط سرپرست کارگاه درابتدای هرماه در اختیار کارفرما قرار می گیرد وطی جلسه ای بررسی دقیقی توسط کارفرمایان و پیمانکار روی صورت وضعیت ها انجام می شود و پس از اطمینان از صحت آن مبلغ موردنظر توسط کافرمایان پرداخت می شود.

در این پروژه برای انجام هر یک از فعالیتها اعم از فونداسیون، بتن ریزی، تیغه چینی، لوله کشی، نازک کاری و ..... و همچنین برای هر یک از مصالح سرپرست کارگاه استعلام قیمتی از اشخاص مختلف می گیرد و پس از مشورت با شرکت یکی از آنها را انتخاب و با وی قراردادی تهیه کرده و مشغول بکار می شوند.

البته دراین انتخاب تنها هزینه مطرح نیست بلکه نوع جنس و نوع انجام کار هم حائز اهمیت می باشد. که در تمامی مراحل کار موارد ذکرشده بررسی و سپس انتخاب صورت می گیرد.

انواع قراردادهای پیمانکاری:

قرارداد قیمت مقطوعبهای کل پیمان مقطوع

امانیبهای خدمات پیمانکار محاسبه می شود.

انواع مناقصه:

عمومیدرج آگهی با توجه به مشخصات و شرایط مشارکت

محدودارسال دعوتنامه به شرکت ها

ترک مناقصه ترک تشریفات صلاح وصرف نباشد مستقیماً انتخاب می شوند.

قرارداد پیمانکاری شرکت به صورت قرارداد مقطوع می باشد که با شرکه بهای پیمان به صورت مقطوع بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده است.

نوع مناقصه صورت گرفته : مناقصه محدود می باشد که با ارسال دعوتنامه به شرکت های شناخته شده واقع در شهر کرج صورت می گیرد.

ساختمان عظیمیه

کارفرما: شرکت ساختمانی ساربتون

پیمانکار: شرکت ساختمانی ساربتون

پیمانکار جزئی: تأسیسات شرکت ساختمانی آسمان – اجراء کار مهندس ملکی و مهندس شیدی

مشاورین:آقای مهندس میرزایی / مهندس نادری

طراح: شرکت ساختمانی ساربتون

- اصول طرح کارگاه و ساختمان: 1- انتخاب ماشین آلات 2- محل کارگاه 3- طرح کلی کارگاه

- موضوعات پیمان بین کارفرما و پیمان کار برای ساخت:

1- قرارداد 2- تعهدات و التزامات 3- موضوع پیمان 4-مدت پیمان 5- ضمانت نامه 6- پیش پرداخت 7- جریمه

جدول مصالح مصرفی در انبار:

درکارگاه ساختمانی نمودارهایی به انبار داده شده که از ورود و خروج مصالح مصرفی پای کار اطلاع پیدا می کنیم و انباردار موظف است در جدول موردنظر مقدار مصالح را که در هر روز وارد انبار می شود و یا خارج می شود و موجودی انبار را یادداشت نماید. مثلاً:

ردیف

نوع

ورودی

خروجی

موجودی

مربوطه

توضیحات

1)

سیمان

8:30

12:30

50 کیسه

پرتلند

30 کیسه خارج شده

2)

سنگ

11

11:30

100 کیسه

گرانیت

50 بسته خارج شده

3)

گچ

10

12:30

200 کیسه

ساختمانی

80 کیسه خارج شده

4)

//

//

//

//

//

//

5)

//

//

//

//

//

//

نحوه کارگزارش کارگاه در مورد مسئولیتها : ( هفته ای، ماهی )

در کارگاه ساختمانی چارتی به شکل زیردر هر هفته تهیه شده و در آن فعالیتهای انجام شده و تعداد پرسنل ومصالح مصرفی و ...... توضیح داده شده و به حضور پیمانکار محترم می رسد.

گزارش کار

لیست مصالح ماشین آلات

ورودی خروجی تعداد نوع

لیست نیروی انسانی فعالیتهای انجام شده

گزارش روزانه:

هر کارگاه همه روزه پس از اتمام فعالیتها گزارش روزانه مکتوبی توسط سرپرست کارگاه ارائه می شود این گزارش شامل ریزکارهای انجام شده در قسمتهای مختلف، لیست ماشین آلات و تجهیزات، لیست نیروی انسانی و لیست مصالح پیمان کار می باشد.

فصل دوم

عملیات ساختمانی

بازدید وشناسایی زمین

قبل از شروع هر عملیات باید زمین بازدید شده و وضعیت آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پستی و بلندی زمین با توجه به نقشه باید مورد بازدید قرار گیرد و عوارض پستی و بلندی زمین به وسیله مهندس نقشه بردار تعیین گردد و همچنین محل چاهها، فاضلاب، چاه آبی قدیمی و مسیر قناتهای قدیمی تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص شود و چاهها در صورت لزوم باملات شفته پر شود و محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و نسبت به ریشه کنی یا کندن ریشه های نباتی و برداشتن خاکهای نباتی اقدام شود و شکل زمین و زوایای آن کاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود و نوع زمین مشخص و خاک آن آزمایش گردد.

طبقه بندی زمین از نظر خاک ومقاومت آن:

زمین های خاک ریزی شده( خاک دستی)

زمینهای ماسه ای

زمینهای دج

زمینهای رسی

زمینهای شنی

زمینهای سنگی

زمینهای مخلوط

زمینهای بی فایده

آزمایش خاک

2- برای آزمایش خاک در این ساختمان نمونه هایی از خاک ساختمان را در ظروفی مکعبی شکل به ابعاد سانتی متر ریخته سپس با یک نوار چسب مناسب درزهای آن را مسدود می کنند و در روی جعبه نیز مشخصات محل و عمق موردنظر را یادداشت می کنند. و این عمل را تا رسیدن به خاک خوب ادامه می دهند و جعبه ها را به محل آزمایش خاک برده تا تاب تحمل را اندازه گیری کنند. پس از بررسی ظرف معکب شکل مشخص شد که خاک محل از نوع« شن بوم» است که مخلوطی از شن و ماسه با لای کم و بیش دانه های قلوه سنگ که می توا آنها را بآسانی متراکم کرد. وطی بررسی و عملیاتی روی زمین مشخص شد که نوع زمین«دج» است که با کلنگ و پتک و کمپرسور می توان زمین را کند.

طبقه بندی زمین ها

زمینها را برحسب مورد می توان برحسب نوع( اندازه) مصالح متشکله، برحسب وضعیت طبیعی و یا برحسب میزان نشست و قابلیت تراکم طبقه بندی نمود.

الف) طبقه بندی زمینها برحسب نوع مصالح متشکله

مصالح تشکیل دهندة انواع زمینها، به غیر از زمینهای سنگی، عبارتند از شن،ماسه، سیلت، رس ومواد آلی یا ارگانیکی حاصله از گیاهان.

شن به دانه هائی اطلاق می شود که دارای قطری بزرگتر از 6 میلی متر و کوچکتر از 76 میلی متر باشد .

به قطعات سنگی بزرگتر از 76 میلیمتر قلوه سنگ ویا لاشه سنگ اطلاق می شود.

ماسه به مصالحی اطلاق می شود که از شن کوچکتر ولی بزرگتر از 7/0 میلی متر باشد دانه های سیلت از الک نمره 200 عبور کرده ولی از002/0 میلیمتر بزرگترند. رس از ذراتی به قطر کمتر از 02/0 میلی متر تشکیل شده است و بالاخره خاک های آلی به خاک هائی اطلاق می شود که قسمت اعظم آنها مواد ارگانیکی حاصله از بقایای گیاهان تشکیل شده باشد.

زمینها ممکن است متشکل از یک یا چند نوع از مصالح فوق باشند و لذا خصوصیات آنها به میزان زیادی بستگی به نوع مواد متشکله آنها دارد.

در طبقه بندی زمینها، که غالباً بعنوان طبقه بندی و یا رده بندی خاک ها عنوان می شود دو روش وجود دارد. روش رده بندی متحد و روش رده بندی AASHTO، در روش رده بندی متحد هر رده از خاکها را با دو حرف که اولین آن مشخص کننده نوع خاکی است که قسمت عمده مواد متشکله باقی مانده روی الک نمره 20 از نمونه ها راتشکیل میدهد و حرف دوم بستگی به درصد مواد عبورکرده از الک نمره 200 دارد.خاکهائی که بیش از 50% وزنشان از الک نمره 200 عبور کند بعنوان خاک های ریزدانه و خاک هائی که کمتر از 50% وزنشان ازالک نمره 200 عبور کند بعنوان خاک های درشت دانه نامیده می شود.

در روش AASHOT، خاکها برحسب ارزش نسبی آنها بعنوان مصالح زیرسازی از 1- A تا 7- A طبقه بندی شده اند.[1]

ب)طبقه بندی زمینها برحسب وضعیت طبیعی

زمینها را برحسب وضعیت طبیعی به دو دسته زمینهای خاکریزی شده یا مصنوعی و زمینهای طبیعی تقسیم می کنند.

زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی

این زمینها که لایه های روئین آنها تا عمق زیادی از خاک های حاصله از گودبرداری و خاک برداری زمینهای دیگر تشکیل شده است، و اصطلاحاً به آنها زمینهای خاک دستی گفته می شود، از نامناسب ترین انواع زمین برای ساختمان است. زمینهای خاک دستی، حتی اگر سالها از عمر آنها گذشته باشد، نمی توانند نظر زمینهای طبیعی مقاوم و قابل اعتماد باشد. چنانچه بخواهیم در این زمینها ساختمان و یا سازه ای بنا کنیم باید آنقدر آنها را حفر نمائیم تا به زمین طبیعی و مقاوم برسیم. چنانچه زمین طبیعی و مقاوم در عمق نسبتاً زیادی قرار داشته باشد باید به تمهیداتی نظیر شمع کوبی، که بعداً به آن اشاره خواهد شد متوسل گردید.

زمینهای طبیعی

این زمینها خود به چند دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:

زمینهای ماسه ای نرم

این زمینها که از ماسه های نرم و به قطر نسبتاً زیاد تشکیل شده اند در صورتی که خشک بوده و در سطح افقی قرار گرفته باشند می توانند فشاری در حدود 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را تحمل نمایند. زمینهای ماسه ای در صورتی که مرطوب بوده و یا در شیب قرار داشته باشند به هیچوجه برای ایجاد سازه ای برروی آنها مناسب نیستند.

زمینهای شنی

در صورتی که قسمت اعظم مواد متشکله زمین از شن باشد به آن زمین شنی گفته می شود. اگر طبقات و شنهای متشکله زمین بهم فشرده و محکم شده باشند برای ساختمان مناسب بوده و قابلیت تحمل فشار نسبتاً بالایی را خواهد داشت. به این زمینها دجی نیز گفته می شود. میزان دج بودن زمین، که معمولاً برحسب درصد عنوان می شود، بستگی به میزان فشردگی دانه های شن به یکدیگر و سختی زمین دارد. قابلیت مقاومت زمینهای دجی گاهی تا 5/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بالغ می شود.

زمینهای رسی

همانطورکه از نام این زمینها برمی آید قسمت عمده مواد متشکله آنها از رس تشکیل یافته است. این زمینها در صورتیکه خشک بوده و قشرهای آن به هم فشرده باشند زمینهای مناسبی برای ساختمان محسوب می شوند و می توانند برحسب مورد فشاری تا 5/4 کیلوگرم بر سانتیمترمربع را تحمل نمایند در صورتی که زمینهای رسی مرطوب و آبدار باشد بهیچوجه برای ساختمان مناسب نیستند زیرا اگر زمین رسی شیب دار بوده و با لایه های رسی متشکله زمین در شیل قرار گرفته باشند بعلت لغزندگی تحت فشار زیاد حرکت کرده باعث خرابی ساختمان می شود در صورتی که لایه های زمینهای رسی مرطوب بصورت افقی قرار گرفته باشند فشارهای وارده از طرف پی به زمین به زیر دیوارها و قسمتهای دیگر سازه انتقال می یابد و باعث خرابی و یا شکاف برداشتن آنها می شود.

زمینهای سنگی

چنانچه زمین از سنگ یک پارچه و یا تخته سنگهای بزرگ تشکیل شده باشد زمین بسیار مناسبی برای ساختمان خواهد بود. زمینهای سنگی قادرند فشارهای زیادی را تحمل نمایند معمولاٌ تا مقاومت سنگ را در محاسبات منظور می کنند. باید توجه و دقت نمود که هر نوع زمین سنگی برای ایجاد ساختمان برروی آن مناسب نیست، زیرا بعضی از سنگها، گرچه ظاهراً محکم و مناسبند ولی موقعی که در مجاورت آب قرار می گیرند بعلت تغییراتی نظیر اضافه حجمی که پیدا می کنند برای ساختمان بسیار نامناسب و خطرناکند. زمینهای گچی را می توان به عنوان نمونه جز اینگونه زمینهای سنگی نام برد.

زمینهای مخلوط

این زمینها مخلوطی از شن و ماسه و رس هستند در صورتی که مصالح متشکله این زمینها خوب بهم فشرده شده باشند قابلیت تحمل فشار نسبتاً بالائی در حدود 5/2 تا 5/4 کیلوگرم بر سانتیمترمربع، دارند. در صورتیکه مصالح متشکله این زمینها خوب بهم فشرده نباشند زمین مناسبی برای ساختمان بحساب نمی آیند. به زمینهای مخلوط خوب بهم فشرده زمینهای دجی نیز اطلاق می شود.

کلمات کلیدی : کارآموزی جهت اخذ درجه کاردانی رشته معماری ;زمینهای مخلوط;مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

گزارش کارآموزی جهت اخذ درجه کاردانی رشته معماری

محصولات مشابه با "گزارش کارآموزی جهت اخذ درجه کاردانی رشته معماری"


محصولات گروه